Das Bild bin ich (oder?)

 

In den Anfangszeiten der Fotografie war das Anfertigen eines Portraits etwas sehr Kompliziertes, wofür man viel Geld und Hilfe benötigte.

 

Heutzutage kann dies jeder mit seinem Smartphone erledigen. Es werden täglich mehr als schätzungsweise eine Million so genannter Selfies aufgenommen. Doch was bringt uns der Blick auf uns selbst? Nur zum äußeren Schein will es ein Andenken sein an eine spezielle Nacht und wie man darin ausgesehen hat? Oder ist es eher ein Abbild, einzig dem Zweck gewidmet, sich der Welt in jener Form zu zeigen, in der man von ihr gesehen werden will.

 

Kann man dieses Bild nicht auch dazu verwenden einen Blick von außen auf sich zu richten. Eine Selbstbeobachtung. Warum wollen wir gesehen werden? Wie sehen wir uns selber?

 

Können wir hiermit eine Version der Persönlichkeit kreieren, die wir gerne sein möchten, und letztendich zu dieser Persönlichkeit werden? Geht es auch darum, auf welche Art und Weise Persönlichkeit dargestellt werden kann? Ist es letztendlich eine Art von Transformation einer Version des Ichs?

 

Und funktioniert dies von Außen nach Innen?

Oder entsteht  eine Wandlung vom Innen nach Außen?

-----------
English:
The picture is me (or?)

In the early days of photography, making a portrait was very complicated, which required a lot of money and help.

Anyone can do this with their smartphones nowadays. More than an estimated one million so-called selfies are taken daily. But what brings us the view of ourselves? Only for the outer appearance does it want to be a souvenir of a special night and how it looked like? Or is it more a reflection, dedicated to the purpose of showing oneself to the world in the form in which one wants to be seen by it.

Can not you also use this picture to look at yourself from the outside? A self-observation. Why do we want to be seen? How do we see ourselves?

Can we hereby create a version of the personality that we would like to be and ultimately become that personality? Is it also about how personality can be portrayed? Is it ultimately a kind of transformation of a version of the ego?

And does this work from outside to inside?

Or is there a change from inside to outside?
--------
Nederlands:
De foto is mij (of?)

In de begintijd van de fotografie was het maken van een portret erg gecompliceerd, wat veel geld en hulp vereiste.

Iedereen kan dit tegenwoordig met hun smartphones doen. Meer dan een geschatte een miljoen zogenaamde selfies worden dagelijks genomen. Maar wat brengt ons de kijk op onszelf? Alleen voor het uiterlijk wil het een herinnering zijn aan een speciale nacht en hoe het eruit zag? Of is het meer een weerspiegeling, toegewijd aan het doel zich aan de wereld te tonen in de vorm waarin men er door wil worden gezien.

Kun je deze foto ook niet gebruiken om jezelf van buitenaf te bekijken? Een zelfobservatie. Waarom willen we gezien worden? Hoe zien we onszelf?

Kunnen we hierbij een versie van de persoonlijkheid creëren die we zouden willen zijn en uiteindelijk die persoonlijkheid worden? Gaat het er ook om hoe persoonlijkheid kan worden geportretteerd? Is het uiteindelijk een soort transformatie van een versie van het ego?

En werkt dit van buiten naar binnen?

Of is er een verandering van binnen naar buiten?