Mijn werk is gebaseerd op de Qabbalah, de joodse mystieke traditie.

Het hart van deze traditie is de levensboom. Het is het centrum van deze westerse mysterietraditie. Het isook wel Etz Ha-Chaim genoemd, wat uit het Hebreeuws komt en betekent ontvangen, accepteren.

Alle bekende magiërs zoals Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Eliphas Levi, Papus, Aleister Crowley, DionFortune, Walter E. Butler en vele anderen hebben de Qabbalah bestudeerd.

De levensboom wordt voor het eerst genoemd in Genesis (eerste boek van de Joodse Tenach en de christelijke bijbel). Het gebruikt symbolen om elke menselijke kracht - de ziel (microkosmos) en het universum (macrokosmos) - samen te vatten in een diagram. Dit is een zogenaamde glyph. Een grafische weergave van een personage.

Het is de weergave van het universum in een diagram. Met de levensboom is het mogelijk om alle verschillende aspecten van onze ziel te verlichten en te perfectioneren.

Als voorbeeld: in meditatie kun je het ook gebruiken om tegengestelde elementen in je te balancerenleven. Maar uiteindelijk is de boom de kern van de westerse mysteries.

Door studie doen we kennis op over deaard van de schepping en de menselijke ziel. Hier vinden we alles wat bestaat.Van de hoogste spirituele dimensie, tot materie. De individuele punten op de boom worden Sefirah genoemd, de meervoudsvorm is Sefirot, ze laten ons zien wat het isover. Alle Sefiroths zijn verbonden met paden.

Deze paden gaan over hoewe komen van de ene Sefira naar de andere.Er zijn 10 Sefirot in aantal en één transformatiepunt, dat niet direct wordt geteld als een Sefira, maarook een heel belangrijk onderdeel van de levensboom. Alleen de lijnen tellen 22.In totaal zijn er met de tien Sefiroths 32 ontwikkelingspaden op de boom.

Elke sefira symboliseert een essentieel bestaansprincipe. De 22 regels passen bij de 22 Hebreeuwse letters en ook bij de 22 troeven in de Tarot. In de astrologie, het individuplaneten zijn toegewezen aan de Sefirot en hier vinden we ook de Kleine Arcana van de Tarot. Het is dus duidelijk dat de boom de rode draad is door deze drie systemen, en op deze manier zijn we dat ookvanuit verschillende hoeken naar het hele universum kijken. Tenslotte;In tegenstelling tot veel andere religies, kent de kabbala de mensheid een actievere rol toein het creatieve proces.

Het gaat niet alleen om het herkennen van het ware, eeuwige,goddelijke waarden en ernaar streven ze te realiseren in ons eigen leven, in de kabbala-mensis partner van "God" - of het Licht - in het proces van "Tikkun ha-olam" (Herstel van de wereld). Dit omvat dus ook het materiële vlak waarop we allemaal leven.

Alleen door het actieve werk van de mensdeze planeet doet de werkelijke perfectie van de schepping uitkomen. De levensboom vertegenwoordigt creatieve principes.

Deze kunnen worden geclassificeerd volgens de qabbalistictraditie macrokosmisch en microkosmos.Dit idee komt overeen met het hermetische axioma 'Zoals hierboven, zo beneden'. Alle zintuigen, zoals het creatieveen abstract denken, de emoties of onze zintuiglijke indrukken bestaan in onszelf, maar kunnen ook worden gekoppeld aan meer universele kosmische principes. Het feit dat de qabbalistische levensboom een systematisch overzicht geeft van deze niveaus tot aan abstracthogere bewustzijnsgebieden kunnen deze principes getraind worden in onze innerlijke zelfperceptie, maar ook heel praktisch in onze interacties met de wereld om ons heen.

 

 -----------------------------

 

My work is based on the Qabbalah, which is the jewish mystical tradition.

The heart of this tradition is the tree of life. It is the center of this western mystery tradition. It is

also called Etz Ha-Chaim, which comes from Hebrew and means receiving, accepting.

 

All famous magicians such as Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Eliphas Levi, Papus, Aleister Crowley, Dion

Fortune, Walter E. Butler, and many others have studied the Qabbalah.

 

The Tree of life is mentioned for the first time in Genesis (first book of the Jewish Tanach and the Christian Bible).

 

It uses symbols to summarize every human force - the soul (microcosm) and the universe (macrocosm) - in a

diagram.

This is a so-called glyph. A graphic representation of a character. It is the representation of the universe in a diagram.

 

With the tree of life it is possible to illuminate and perfect all different aspects in our soul. As an example: In meditation you can also use it to balance opposing elements in your

life.

 

But ultimately, the tree is the core of the Western mysteries. Through study, we gain knowledge about the

nature of creation and the human soul. Here we find everything that exists.

From the highest spiritual dimension, to matter.

 

The individual points on the tree are called Sefirah, the plural form is Sefirot, they show us what it is

about. All Sefiroths are interconnected with paths. These paths are about how

we get from one Sefira to the next.

There are 10 Sefirot in number and one transformation point, which is not directly counted as a Sefira, but

also a very important part of the tree of life. Only the lines count 22.

Overall, with the ten Sefiroths there are 32 development paths on the tree.

 

Each Sefirah symbolizes an essential principle of existence.

 

The 22 lines fit the 22 Hebrew letters and also the 22 trumps in the Tarot. In astrology, the individual

planets are assigned to the Sefirot and here we also find the Little Arcana of the Tarot.

 

Thus, it is clear that the tree is the common thread through these three systems, and in this way we are

looking at the entire universe from different angles.

 

And last, but not least; Unlike many other religions, the Qabbalah assigns humanity a more active role

in the creative process. It is not just about recognizing the true, eternal, divine values and striving to realize them in our own life, in the Qabbalah man is partner of "God" - or the Light - in the process of "Tikkun ha-olam" (Repair of the world).

 

So this also includes the material plane we are all living on. Only through the active work of man on

this planet does the actual perfection of creation comes true.

 

The tree of life represents creative principles. These can be classified according to the qabbalistic tradition macrocosmically and microcosmically.


This idea corresponds to the hermetic axiom "As above, so below." All senses, such as the creative

and abstract thinking, the emotions or our sensory impressions exist in ourselves, but can also be linked with more universal cosmic principles.

 

The fact that the qabbalistic tree of life provides a systematic overview of these levels up to abstract

higher regions of consciousness, these principles can be trained in our inner self-perception, but also quite practical in our interactions with the world around us.